روایت ماندگاری

روایت ماندگاری; ۲ جلدی

A Narrative of Endurance

_
ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورستان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت. سال ها بعد، هنگامی که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، مهاجرانی در این شهر زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جلای وطن کرده یا از زندان جمهوری اسلامی گریخته بودند که شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در گورستان های لس آنجلس، برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و چندان زیاد که شمارش همگی کار آسانی نخواهد بود. نام هر یک از این بزرگان در خاک غربت خفته، به یاد آن رهگذر می آورد که بر سر این قوم مهاجر چه رفت و روایت ماندگاری شان چه بود.

 

در کوچه پس کوچه

در کوچه پس کوچه های غربت

In The Back Alleys of Exile
_

هرچند غربت امروز با غربت ده سال پیش زمین تا آسمان فرق کرده است. هرچندغربت آنقدر پریده رنگ به نظر می رسد که شاید روزی با سازش و حل شدن اشتباه شود، هرچند که من غریبه، پس از یک سفر چند روزه، در نهایت شگفتی حس می کنم دلم برای خانه ام در لس آنجلس تنگ شده است نه برای خانه ام در تهران، ولی با سماجت یقه غربت را رها نمی کنم. انگار می ترسم خود را گم کنم، می ترسم بخشی از وجودم را از دست بدهم، می ترسم بی هویت شوم، به همین دلیل درحالی که امروز با تمام کوچه پس کوچه های شهر لس آنجلس آشنا هستم و در مقابل کوچه دوران کودکی یا نوجوانی خود را به سختی به یاد می آورم. باز هم اینجا را غربت و آنجا را خانه می نامم و دل را به این باور می سپارم که از خانه دورم...

شعبان جعفری

شعبان جعفری

Shaban Jafari

_

كتاب « شعبان جعفري»، بين ژانرهاى «خاطرات» و «مصاحبه» جا مي گيرد. به اين معنا كه شيوه‌ی كار خانم هماسرشار- نويسنده  و روزنامه نگار سرشناس برون مرزي-در طرح پرسش ها به گونه اى است كه به خاطراتِ شخص مصاحبه شونده دامن زده، و در عمل به يادآوري هاى او يارى داده است. تلاش خانم سرشار -افزون بر تلاشى كه براى گرفتن موافقت از مصاحبه شونده به كار برده- در تدوين دقيق اين كتاب، بسيار ستودنى است. زيرا كه به مدارك و اسناد چاپ شده اى  كه به تك تك خاطرات و اظهارات سوژه ى او مربوط مي شود، مراجعه كرده، و هريك از آن ها را با مأخذ، به خواننده عرضه داشته است. اين كتاب ، در ساحت تاريخ سياسى و اجتماعى معاصر ايران، ازاهميتى پژوهشى برخوردار است.

يهوديان ايرانی در تاريخ معاصر

يهوديان ايرانی در تاريخ معاصر؛ جلد 4

The history of contemporary iranian jews; volume 4

_
مركز تاريخ شفاهى يهوديان ايرانى در آگست 1995 در لس انجلس و با تأييد و پشتيبانى شانزده سازمان يهودى ايرانيِ اين شهر، به وجود آمد، و هدف آن، گردآورى اسناد و انجام مصاحبه با افرادى بود كه در دهه هاى معاصر ايران، به گونه اى در تاريخ و زندگى علمى، فرهنگى، ادبى، اجتماعى، سياسى، هنرى، صنعتى، و اقتصادى يهوديان ايرانى اثرگذار بوده اند. اين مركز، در كنار فعاليت هاى هنرى و ادبى و برپائى سيمنارها، تاكنون موفق شده كه 4 جلد از تاريخ شفاهى يهوديان ايرانى را به صورت دو زبانه (فارسى و انگليسي) منتشر كند، كه هريك مجموعه اى است از متن سخنراني هاى ارائه شده در يكى از كنفرانس هاى ساليانه ى اين مركز، كه به پيشنهاد خانم هما سرشار، در يك مجلد گردآورى شده است.
شعبان جعفری

يهوديان ايرانی در تاريخ معاصر؛ جلد 3

The history of contemporary iranian jews; volume 3

_
مركز تاريخ شفاهى يهوديان ايرانى در آگست 1995 در لس انجلس و با تأييد و پشتيبانى شانزده سازمان يهودى ايرانيِ اين شهر، به وجود آمد، و هدف آن، گردآورى اسناد و انجام مصاحبه با افرادى بود كه در دهه هاى معاصر ايران، به گونه اى در تاريخ و زندگى علمى، فرهنگى، ادبى، اجتماعى، سياسى، هنرى، صنعتى، و اقتصادى يهوديان ايرانى اثرگذار بوده اند. اين مركز، در كنار فعاليت هاى هنرى و ادبى و برپائى سيمنارها، تاكنون موفق شده كه 4 جلد از تاريخ شفاهى يهوديان ايرانى را به صورت دو زبانه (فارسى و انگليسي) منتشر كند، كه هريك مجموعه اى است از متن سخنراني هاى ارائه شده در يكى از كنفرانس هاى ساليانه ى اين مركز، كه به پيشنهاد خانم هما سرشار، در يك مجلد گردآورى شده است.
يهوديان ايرانی در تاريخ معاصر

يهوديان ايرانی در تاريخ معاصر؛ جلد 2

The history of contemporary iranian jews; volume 2

_

مركز تاريخ شفاهى يهوديان ايرانى در آگست 1995 در لس انجلس و با تأييد و پشتيبانى شانزده سازمان يهودى ايرانيِ اين شهر، به وجود آمد، و هدف آن، گردآورى اسناد و انجام مصاحبه با افرادى بود كه در دهه هاى معاصر ايران، به گونه اى در تاريخ و زندگى علمى، فرهنگى، ادبى، اجتماعى، سياسى، هنرى، صنعتى، و اقتصادى يهوديان ايرانى اثرگذار بوده اند. اين مركز، در كنار فعاليت هاى هنرى و ادبى و برپائى سيمنارها، تاكنون موفق شده كه 4 جلد از تاريخ شفاهى يهوديان ايرانى را به صورت دو زبانه (فارسى و انگليسي) منتشر كند، كه هريك مجموعه اى است از متن سخنراني هاى ارائه شده در يكى از كنفرانس هاى ساليانه ى اين مركز، كه به پيشنهاد خانم هما سرشار، در يك مجلد گردآورى شده است.

يهوديان ايرانی در تاريخ معاصر

يهوديان ايرانی در تاريخ معاصر؛ جلد 1 (تروعا)

The history of contemporary iranian jews; volume 1

_

مركز تاريخ شفاهى يهوديان ايرانى در آگست 1995 در لس انجلس و با تأييد و پشتيبانى شانزده سازمان يهودى ايرانيِ اين شهر، به وجود آمد، و هدف آن، گردآورى اسناد و انجام مصاحبه با افرادى بود كه در دهه هاى معاصر ايران، به گونه اى در تاريخ و زندگى علمى، فرهنگى، ادبى، اجتماعى، سياسى، هنرى، صنعتى، و اقتصادى يهوديان ايرانى اثرگذار بوده اند. اين مركز، در كنار فعاليت هاى هنرى و ادبى و برپائى سيمنارها، تاكنون موفق شده كه 4 جلد از تاريخ شفاهى يهوديان ايرانى را به صورت دو زبانه (فارسى و انگليسي) منتشر كند، كه هريك مجموعه اى است از متن سخنراني هاى ارائه شده در يكى از كنفرانس هاى ساليانه ى اين مركز، كه به پيشنهاد خانم هما سرشار، در يك مجلد گردآورى شده است.