در برنامهٔ ‌ویژهٔ «ایران بدون ایرانی - رؤیای جمهوری اسلامی» با لونا شاد

تلویزیون صدای آمریکا

شنبه ۲۰ می ۲۰۲۳